پیش بینی عمر خستگی توپی چرخ خودرو تحت بارگذاری ارتعاشات تصادفی ناشی از ناهمواری های جاده ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران