تحلیل ارتعاش آزاد عرضی کابل با استفاده از روش جدا سازی ادمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه فردوسی، مشهد

2 مربی، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد

3 استاد، گروه مکانیک، مرکز پژوهشی مهندسی تولید ناب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله روش جداسازی ادمین به منظور بررسی ارتعاش آزاد یک کابل دو تکه به کار گرفته شده است. هر قسمت از کابل به صورت مجزا توسط این روش تحلیل شده است. با اعمال شرایط پیوستگی و شرایط مرزی، فرکانس­های طبیعی و شکل مدهای مربوطه به سادگی و به صورت هم­زمان به دست می­آید. با ارائه چند مثال برای شرایط مرزی مختلف، این مقادیر محاسبه شده­اند. نتایج به دست آمده از راه­حل­های تحلیلی و عددی ذکر شده در مقاله با دقت خوبی نتایج حاصله از این روش را تایید می­نمایند و مشخص می­کنند که روش ادمین یک روش موثر و قابل اطمینان بوده و نسبت به سایر تحلیل­های ارتعاشی کارآمدتر و ساده­تر می­باشد. در بخش پایانی، تاثیر میزان پارامترهای جرم و سختی فنر در شرایط مرزی بر میزان و نحوه تغییرات فرکانس­های طبیعی بررسی شده و یک راهکار موثر برای برخورد با این­گونه شرایط مرزی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها