بررسی عملکرد میراگرهای ضربه‏ ای به منظور به کارگیری در سیستم‏های کاهنده‏ ی ارتعاشات سازه ‏ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مکانیک طراحی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 عضو هیئت علمی، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه، تربت حیدریه

چکیده

در این پژوهش ارتعاشات آزاد سیستمی مجهز به میراگرضربه‏ای تک جرمی با در نظر گرفتن مدل برخورد هرتز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، نوسانگر مجهز به میراگر ضربه‏ای با استفاده از جرم، فنر و میراگرهای ویسکوز مدلسازی شده است. به عنوان مثالی کاربردی، ساختمان پنج طبقه‏ای در نرم‏افزار سیمولینک مدل‏سازی و رفتار دینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه کارایی میراگر ضربه‏ای به منظور کاهش ارتعاشات سازه‏ای ساختمان پنج طبقه، مورد بررسی قرارگرفته است. اثرات به کارگیری سه میراگر ضربه‏ای یکسان در طبقات اول، سوم و پنجم، مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است که با استفاده از میراگر ضربه‏ای کاهش دامنه‏ی نوسانات در طبقات بالاتر از سرعت بیشتری برخوردار می‏باشد. در نهایت با تعریف پارامتری تحت عنوان اثربخشی، اثرات استفاده از میراگر ضربه‏ای در هر طبقه مورد سنجش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها