روشی برای تحلیل حساسیت و اصلاح فرکانسهای ارتعاشی سازه‌های برشی (سیستم جرم و فنر متوالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک‌های دریایی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

تعیین میزان حساسیت خصوصیات ارتعاشی (فرکانس ها و اشکال مودی) یک سیستم مکانیکی نسبت به تغییر در پارامترهای سازه­ای آن (جرم و سختی) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. روشهای اولیه ارائه شده در این زمینه،بر مبنای آنالیز حساسیت مرتبه اول بوده است. ولی بعلت وجود محدودیت های زیاد در کاربرد آنها، مطالعات گسترده ای برای ارائه روشهای مؤثر وجامع دیگری در این زمینه بعمل آمده است. از جمله این روشها  میتوان به روش آنالیز حساسیت مرتبه دوم اشاره نمود. این روشهای تقریبی فقط برای تغییرات سازه­ای اندک قابل استفاده می باشند. در این مقاله یک روش جدید برای به هنگام نمودن فرکانس ارتعاشی سیستم های برشی ارائه شده است. این روش در مقایسه با روش های پیشنهادی دیگر، ساده تر بوده و زمان محاسبه کمتری نیاز دارد. روش مزبور به صورت تکراری بوده و هر یک از فرکانس های ارتعاشی را می توان تا دقت مطلوب، اصلاح کرد. با توجه به اهمیت تنظیم خصوصیات سازه های برشی در کنترل پاسخ آنها تحت اثر بارهای خارجی، خصوصا بار ناشی از زلزله، روش حاضر می تواند به نحو مؤثری در اصلاح فرکانس های سیستم عمل کند. عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از چند مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها