اصلاح مدل اجزاء محدود به روش تابع پاسخ (RFM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

 امروزه بدلیل پیچیده شدن طراحی ها، بررسی رفتار سازه های دینامیکی بکمک اجزاء محدود بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با ظهور کامپیوتر های قدرتمند استفاده از این روش ها توسط طراحان با شتاب بیشتری صورت می گیرد. روش دیگر دستیابی به یک مدل دینامیکی برای سازه های مکانیکی، ساختن مدل آزمایشگاهی برای سازه با انجام تستهای ارتعاشی و تحلیل داده های اندازه گیری شده می باشد. به این فرایند در اصطلاح تست مودال  (Modal Testing) می گویند که در طی سه دهه گذشته در تئوری و عمل توسعه بسیاری یافته است. یکی از مهمترین کاربردهای تست مودال، بهبود مدلهای عددی سیستم های دینامیکی با مقایسه پارامترهای مودال حاصل از نتایج تست مودال و مدلهای عددی می باشد. پس از بهبود مدل عددی، می توان با اطمینان از آن در تحلیل های بعدی مانند پیش بینی پاسخ به یک نیروی وارده بر سازه، کوپلینگ سازه ها، تحلیل تنش و غیره استفاده کرد. در این مقاله مزایا، معایب و محدودیتهای یکی از روشهای امروزی بهبود مدل دینامیکی سازه ها بنام روش تابع پاسخ (Response Function Method) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای درک بهتر روش یک مدل 5 درجه آزادی جرم و فنر توسط نرم افزار MATLAB مدل گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات