مهندسی مکانیک و ارتعاشات (JVIBME) - اخبار و اعلانات