اخبار و اعلانات

فرمت فایل های ارسالی مقاله

نویسندگانی که قصد ارسال مقاله به فرمت PDF را دارند، لازم است به منظور کمک به افزایش سرعت عمل مجله فایل مقاله  به فرمت Word 2010  را نیز پیوست نمایند.

مطالعه بیشتر