مهندسی مکانیک و ارتعاشات (JVIBME) - اصول اخلاقی انتشار مقاله