مهندسی مکانیک و ارتعاشات (JVIBME) - فرایند پذیرش مقالات