مهندسی مکانیک و ارتعاشات (JVIBME) - واژه نامه اختصاصی