مهندسی مکانیک و ارتعاشات (JVIBME) - راهنمای نویسندگان