مهندسی مکانیک و ارتعاشات (JVIBME) - اهداف و چشم انداز