درباره نشریه

مجله "مهندسی مکانیک و ارتعاشات"، از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان است که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه ی پژوهش های علمی، فنی، تخصصی و کاربردی در حوزه علم مکانیک و ارتعاشات در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه ی مجموعه یی مفید است.

چاپ مقالات در مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات منوط به دارا بودن یکی از ویژگی های زیر است:

1.  مقالاتـی که حاوی مطالـب بدیـع در زمینه هـای علمی و فنـی و در مجلـه ی دیگـری به چاپ نرسیـده باشنـد؛ مقاله های ارائه شده در کنفرانس، از این امر مستثنی هستند و مانند سایر مقالات، ارزیابی شده و در صورت تأیید به چاپ می رسند.

2.  مقالات مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته، دارای یکی از مشخصات زیر:

1.2.  با نقد و بررسی در موضوعات مهندسی مکانیک و ارتعاشات، به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه یی دست یافته باشند.

2.2.  به اختصار و در زمینه های فنی، صنعتی و پژوهشی تدوین شده باشند.

2.3.  پژوهش، تلخیص و استنتاج از برخی آثار برجسته ی علمی و فنی باشند.