دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 41، زمستان 1399