دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 36، پاییز 1398 
1. تشخیص انکیلوز بودن دندان با استفاده از فرکانس طبیعی

صفحه 7-12

زاوش امینی؛ احسان جمشیدی؛ فائزه اسلامی پور


3. مدل‌های تحلیلی ارائه‌شده درزمینه نفوذ در‎ ‎اهداف فلزی ‏

صفحه 22-31

محمد فرحمند؛ خداداد واحدی؛ علیرضا نداف؛ روح الله حسینی


6. کاهش ضریب پسای خودرو پژو 405 با استفاده از گردابه ساز

صفحه 43-51

سید روح ا... قدسی؛ حمیدرضا زمردی؛ فرهاد امامعلی زاده