دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1395 
6. بهینه سازی دمای راکتور و وزن کاتالیست در فرآیند تبدیل ضایعات پلیمری به سوخت

صفحه 41-47

سیدحسین هاشمی؛ سیدعبدالرسول هاشمی؛ محمود دین محمد؛ عباس نیکنام


7. طراحی جاذب دینامیکی به منظور کاهش ارتعاشات بال یک سازه پرنده: بررسی تجربی و عددی

صفحه 48-57

آرش نعیمی آبکناری؛ محمدرضا صالحی برزگر؛ محمد مهدی خیری خواه