دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1395