دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1395 
5. مروری بر روش های شناسایی آسیب بر اساس پارامترهای مودال

صفحه 35-39

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان