دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1393 
7. روش های جلوگیری از رشد و ترمیم ترک

صفحه 39-43

کاظم رضاکاشی زاده؛ علیرضا امیری اسفرجانی