دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1394 
1. بررسی اثر تکیه گاه بر تشخیص آسیب در صفحات، با استفاده از تبدیل موجک گسسته ی دوبعدی

صفحه 7-16

مجتبی حسینی؛ امیرمحمد امیری؛ پیمان بیرانوند؛ محمد حسین ناصری فرد