دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1391 
6. تاثیر عیوب ریخته گری بر پارامترهای مودال بلوک سیلندر خودرو

صفحه 31-36

امیر حسین عموزاده؛ مرتضی محمدظاهری؛ احسان جمشیدی