دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1391 
2. روشهای متداول کاهش صدا در صنایع نساجی

صفحه 11-15

بهرام جمشیدی؛ محمد اصابتی؛ اسماعیل غنیان


4. پایش سامانه های مکانیکی خودرو

صفحه 25-27

عبدالله خالصی دوست؛ رضا نیم تن؛ یعقوب منتظر باویل علیایی