دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1390 
3. بررسی و کاهش صدا در صنایع نساجی

صفحه 17-23

بهرام جمشیدی؛ محمد اصابتی؛ اسماعیل غنیان