دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1390 
4. امکان سنجی کنترل صدا در صنایع نساجی

صفحه 21-27

بهرام جمشیدی؛ محمد اصابتی؛ اسماعیل غنیان


6. استفاده از شیشه های مدرن در خودروها

صفحه 35-37

پیمان رفیعی؛ امین رستمی کلامسر