دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-65 
1. تحلیل ارتعاشات غیر خطی دمپرهای ضربه ای در قایق ها

صفحه 7-14

انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ مهدیه شفیع پور؛ میلاد صباغ سبزوار


5. اصلاح مدل اجزاء محدود به روش تابع پاسخ (RFM)

صفحه 39-46

محمدرضا آشوری؛ حمید دائیان؛ احسان جمشیدی