مهندسی مکانیک و ارتعاشات (JVIBME) - نمایه نویسندگان