ارائه مدل فازی- عصبی- تطبیقی جهت عیب یابی نابالانسی یک سیستم دوار با استفاده از سنسور پیزوالکتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه برای مدلسازی بهتر سیستم های مهندسی از روش های ترکیب شده به منظور دست یابی به دقت بیشتر استفاده های فراوانی می شود. به همین منظور ترکیب سه رویکرد فازی، شبکه عصبی مصنوعی و علم تطبیقی می تواند مدلسازی واقعی تری از سیستم را ارائه نماید.این سه روش هر یک بخشی از مدل مساله را طراحی و تحلیل می نمایند بطوریکه که مدل ارائه شده از ترکیب فازی- عصبی- تطبیقی می تواند یک مدل مقاوم و اطمینان بخشی را جهت تصمیم گیری توسط طراح را تحلیل نماید. در این مقاله هدف اصلی عیب یابی و پایش تجربی یک سیستم موتور هواپیما در حضور و غیاب نابالانسی را با استفاده از مدل ریاضی فازی- عصبی- تطبیقی تحلیل و تفسیر نماید. ابتدا با استفاده از نرم افزار LabVIEW و سنسورهای پیزوالکتریک داده های ارتعاش عرضی در محل قرارگیری سنسورهای پیزوالکتریک (نصب شده بر روی یاتاقان ها) ذخیره شده و سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB به مدل سازی داده های تجربی با استفاده از رویکرد ترکیبی فازی- عصبی – تطبیقی به منظور برازش منحنی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها