مطالعه تجربی ویسکوزیته دینامیکی در نانوسیال اکسید منیزیم در سیال پایه آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه

چکیده

در این تحقیق به بررسی رفتار ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال اکسید منیزیم در سیال پایه آب پرداخته ایم. این آزمایش در چهار کسر حجمی (0.005، 0.01، 0.015 و 0.02) و چهار قطر مختلف نانو ذره 20، 40، 50 و 60 نانومتر انجام شد. نتایج بدست آمده به این صورت است که با افزایش کسر حجمی در یک قطر مشخص، ویسکوزیته نانوسیال افزایش می یابد و با افزایش قطر نانودره در یک کسر حجمی مشخص، ویسکوزیته نانوسیال کاهش می یابد که این کاهش ویسکوزیته مزیت استفاده از این نانوسیال در صنعت را بیشتر می کند.

کلیدواژه‌ها