تشخیص انکیلوز بودن دندان با استفاده از فرکانس طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد سمنان

2 مدیر گروه تخصصی

3 استاد، مرکز تحقیقات دندانپزشکی پروفسور ترابی نژاد، گروه دندانپزشکی اجتماعی، ،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
در این مقاله فرکانسهای دندان در حالت طبیعی و انکیلوز(فک جوش) بررسی و مقایسه می‌گردد. در درمان ارتودنسی اصل درمان بر مبنای جابجایی و چرخش دندانها است عدم تشخیص انکیلوز بودن دندان درمان ارتودنسی را طولانی و کم اثر می‌نماید حال آنکه در عکسهای سی تی اسکن تشخیص انکیلوز بودن دندان با دشواری صورت می-گیرد. در این پژوهش ابتدا عکسهای بدست آمده از سی تی اسکن توسط نرم‌افزار میمیکس به مدل سه بعدی تبدیل گردید سپس در نرم‌افزار ماجیک نقاط اضافی موجود در مدل حذف گردیده و مدل برای تحلیل آماده می‌گردد مدل دندان به نرم‌افزار سالیدورک انتقال یافته و برای آن لیگامان و فک متناظر با آن ساخته شد سپس مدل به نرم‌افزار آباکوس که از روش المان محدود برای تحلیل استفاده می‌کند وارد گردید، چگالی و مدول یانگ برای هریک از قسمتهای دندان، فک و لیگامان تعریف شد همچنین برهم‌ کنش بین اعضاء مشخص گردید برای فک و دندان بتنهایی فرکانس طبیعی بدست آمد که از فرکانس مجموعه فک، دندان و لیگامنت بالاتر می‌باشد برای مجموعه فک، دندان و لیگامان در حالت عادی و انکیلوز فرکانس طبیعی بدست آمد که فرکانس طبیعی در حالت انکیلوز بسیار بالاتر از فرکانس طبیعی در حالت عادی می‌باشد و از این روش می‌توان برای تشخیص انکیلوز بودن دندان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها