بهینه سازی مقاوم سرعت فلاتر یک نمونه بال آیروالاستیک با نسبت منظری بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر با فرض وجود عدم قطعیت در متغیرهای طراحی سیستم، بهینه سازی مقاوم سرعت فلاتر یک نمونه بال تحت اثر خمش-پیچش ب مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو ابتدا مدل‌سازی بر اساس مدل تیر یکسرگیردار اویلر-برنولی در شرایط آیرودینامیک شبه پایا، انجام شده و با استفاده از روش مودهای فرضی، معادلات آیروالاستیک گسسته سازی می‌گردند. پس از اعتبار سنجی نتایج، با حل عددی معادلات حاکم به روش رانج -کوتا پاسخ زمانی سیستم و با استفاده از تئوری مقادیر ویژه سرعت فلاتر بال محاسبه می‌گردند. در ادامه با انتخاب پارامترهای طراحی همچون سفتی خمشی، سفتی پیچشی و جرم بال به عنوان متغیرهای بهینه‌ سازی، اثر عدم قطعیت بر متغیرهای طراحی اعمال شده و بهینه سازی با استفاده ‌الگوریتم ژنتیک انجام می‌شود. در ادامه مقادیر متغیرها قبل و بعد از بهینه سازی و همچنین میزان بهبود سرعت فلاتر در بهینه سازی مقاوم و قطعی ارائه می‌گردند که نهایتاً بر اساس نتایج بهینه سازی، متغیرهای طراحی برای دست‌ یابی به سازه‌ای با پایداری مناسب از نظر پدیده فلاتر تأیید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات