طراحی و ساخت مجموعه سازه آزمایش پدیده رشد سریع ترک جهت کاربرد در اندازه‌گیری سرعت رشد نوک ترک در لوله‌های خطوط انتقال‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر، ایران

چکیده

لوله‌ها در فرآیند ساخت و عملکرد، ناشی از عواملی از قبیل خستگی و خوردگی در معرض ایجاد ریز ترک‌هایی در سطوح داخلی و خارجی لوله قرار دارند. در این حالت، ترک با سرعت بسیار زیادی به موازات محور لوله رشد خواهد نمود. در این تحقیق که برای اولین بار در کشور صورت گرفته، به طراحی و ساخت مجموعه سازه آزمایش با هدف اندازه‌گیری سرعت رشد نوک ترک با استفاده از دو روش دوربین‌‌‌سرعت‌بالا و دستگاه زمان‌سنج‌سیمی در لوله های بدون درز آلومینیمی از سری 6063-T5 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش با این مجموعه سازه عیارت است از: فشار ترکیدگی برای نمونه‌های با عمق ترک 8/0، 0/1 و 2/1 به ترتیب برابر 70، 65 و 58 بار و سرعت‌‌های بدست آمده با کمک دوربین‌‌سرعت‌بالا و دستگاه زمان‌سنج سیمی در محدوده 120 تا 132 و 120 تا 126 متر بر ثانیه ثبت شد. نتایج کیفی بدست آمده در این تحقیق تطابق مناسبی با دیگر تحقیقات ارائه شده در دیگر منابع علمی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات