استفاده از نمودارهای پایداری در بهینه سازی نسبت سرعت اسپیندل و عرض براده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
پدیده لرزه (چتر) در ماشین ابزار عاملی است که توان و کیفیت تولید را در آن کاهش می‌دهد. نمودار پایداری در ماشین‌ابزار، استفاده بهینه از سرعت (دور) اسپیندجل در ایجاد کیفیت دلخواه سطح و حجم براده مناسب را ممکن می‌سازد. این نمودارها برای هر ماشین باید بطور جداگانه تهیه شود که نیازمند اندازه‌گیری و یا محاسبات بسیار دقیق است. کلیات محاسبه این نمودارها و روش تهیه آن در این مقال خواهد آمد. بدین منظور با استفاده از مبانی ارتعاشات معادلات مربوطه استخراج شده و روش کلی تهیه نمودار پایداری بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات