مدل‌سازی مصرف انرژی ساختمان آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد سمنان، با استفاده از نرم‌افزار دیزاین بیلدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺮژی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

مصرف انرژی برای برقرار کردن شرایط آسایش در ساختمان‌ها زیاد می باشد؛ بنابراین بررسی راه‌های کاهش مصرف انرژی و یا ذخیره آن ضروری هست. قبل از هر کاری باید میزان این انرژی مصرفی سنجیده شود، در این مقاله آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد سمنان را با نرم‌افزار دیزاین بیلدر مدل‌سازی کرده‌ایم؛ نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد استفاده از آجر به‌جای سنگ برای نمای ساختمان میزان 6 درصد دیوارها خارجی اتلاف حرارتی کمتری دارند؛ و استفاده از عایق پلی استایرن به ضخامت 7 سانتی‌متر برای دیوارهای خارجی و استفاده از عایق پشم سنگ برای سقف طبقه آخر به ضخامت 7 سانتی‌متر و استفاده از پنجره با سایبان افقی به عرض 50 سانتی‌متر، می‌توانیم میزان بار حرارتی کل ساختمان را برای یک سال 14 درصد بهینه‌سازی مصرف انرژی نسبت به ساختمان پایه داشته باشیم

کلیدواژه‌ها

موضوعات