بررسی پارامترهای موثر (قطر لوله و سرعت سیال) در شبیه سازی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

کارشناس

چکیده

نظر به اهمیت بررسی دقیق ضربه قوچ در شبکه های لوله کشی و خطوط انتقال مایعات در تحقیق حاضر دو پارامتر قطر و سرعت سیال در یک خط لوله، به روش آزمایشگاهی و شبیه سازی توسط نرم افزار همر مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بر روی شش نوع لوله با جنس‌های مختلفی که شامل برنجی، فولادی، پنج لایه، مسی و PVC و با فرض بر اینکه علت ایجاد ضربه قوچ بسته شدن سریع شیر می‌باشد، آزمایش انجام شد. آزمایشات نشان دادند که زمان بسته شدن شیر یکی دیگر از عوامل مهم در این پدیده می‌باشد. با انجام آزمایش در دو حالت آرام بسته شدن و سریع بسته شدن شیر آب نتایج نشان دادند هر چه مدت زمان بسته شدن شیر طولانی‌تر باشد اثر ضربه قوچ کمتر شده و موج‌های حاصل زودتر میرا می‌شوند .همچنین با بررسی بر روی قطر لوله‌ها نتایج بدست آمده حاکی از آن است افزایش قطر لوله منجر به افزایش دبی شده و به دنبال خود سرعت سیال در خط لوله بیشتر می‌شود و اثر ضربه قوچ نیز با افزایش قطر شدیدتر می‌گردد. این پدیده نشان میدهد تأثیر افزایش سرعت سیال نسبت به اثر قطر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات