بررسی تاثیر جهت گیری هسته لانه زنبوری نسبت به صحفات جانبی بر قابلیت جذب انرژی پنل ساندویچی استفاده شده در چاله آسانسور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پنل های ساندویچی دارای قابلیت و توان بالا در زمینه جذب انرژی و مستهلک سازی انرژی جنبشی حاصل از برخورد در مواجهه با موج های انفجاری می باشند. در پژوهش حاضر تاثیر جهت گیری هسته لانه زنبوری پنل ساندویچی نسبت به صفحات جانبی و راستای بارگذاری بر قابلیت جذب و مستهلک سازی انرژی ناشی از برخورد کابین آسانسور با پنل ساندویچی تعبیه شده در چاله آسانسور مورد بررسی قرار گرفته است. از شش زاویه 30, 20, 10, 5, 0 و 45 درجه بدین منظور استفاده گردید. مشاهده شد که با افزایش میزان زاویه جهت گیری هسته پنل نسبت به راستای ضربه میزان سختی پنل دچار افت خواهد شد و این افت با افزایش بیشتر زاویه جهت گیری هسته به صورت شدید تری اتفاق خواهد افتاد. با افزایش میزان زاویه هسته لانه زنبوری از حد بهینه، سازه به دلیل کرنش پلاستیک بزرگ فشردگی و مچالگی را تجربه خواهد نمود که این امر موجب افزایش شدید سختی پنل می گردد و پنل به دلیل عدم تراکم پذیری همانند یک جسم صلب عمل می نماید و قابلیت مستهلک سازی انرژی آن به شدت دچار کاهش می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات