شناسایی مودال ساختار ماشینهای دوار با استفاده از روش تخمین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه مکانیک، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به شناسایی مودال ساختار ماشینهای دوار با استفاده از روش تخمین طی دو آزمایش می‌پردازد. آزمایش1) شناسایی یک سیستم کامل بدون نیاز به ‏اندازه‏گیری یک ردیف از ماتریس FRF درحالیکه یک ستون ماتریس مشخص باشد، با استفاده از یک مدل شبیه‏سازی روتور با چهار درجه آزادی. آزمایش2) شناسایی پارامترهای موجود در یک سیستم صنعتی که در آزمایش1 نمایان نشده است. سیستم آزمایشی یک سیستم ارتعاشی پیوسته بوده بنابراین شناسایی آن نیازمند استفاده از روشی است که آنرا به مانند یک سیستم گسسته توصیف کند و اغتشاش در‏اندازه‏گیریها نشان داده شده تا بتوان سیستم پیوسته را با یک مدل کوتاه در محدوده‏ی فرکانسی معین بیان کرد، آنگاه امکان تخمین پارامترهای مودال آن وجود دارد. همچنین نشان داده شد که دقتی که با آن بردارهای ویژه چپ تعیین می‏شوند می‌تواند تحت تاثیر دقتی باشد که با آن ثابت‏های مودال مربوط به همان مودها، از داده‏های‏اندازه‏گیری شده، تعیین می‌گردند. بنابراین می‌توان این نتیجه را گرفت که بردارهای ویژه چپ خود تحت تاثیر حضور اغتشاش موجود در‏اندازه‏گیری قرار خواهند گرفت. اثرات وجود اغتشاش برای درجات آزادی با دامنه‏های پاسخ کوچک برای نواحی فرکانسی در مجاورت مودهای نزدیک به هم، برجسته‏تر خواهد بود. همچنین علیرغم وجود ارتعاش، بردارهای ویژه چپ پیش بینی شده برای مشخص کردن یک ردیف از ماتریسFRF با استفاده از‏ اندازه‏گیری یکی از ستون‏های آن مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات