بررسی تاثیر پارامترهای هندسی قالب در فرآیند اکستروژن با کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار آلیاژ منیزیم AZ31 با ساختار نانویافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

2 دانشکده‌ مهندسی مکانیک، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

چکیده

در این تحقیق شبیه‌سازی فرآیند اکستروژن در کانال‌های هم مقطع زاویه‌دار با نرم‌افزار آباکوس به‌صورت سه بعدی بر روی آلیاژ منیزیمAZ31 انجام شده است. سپس نتایج حاصل شده با روابط تحلیلی و نتایج تجربی و عددی محققان دیگر مقایسه شده است. مقایسه فوق نشان می‌دهد که نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش از اعتبار خوبی برخوردار است. همچنین نیروی لازم برای شکل‌دهی، کرنش ایجاد شده، کیفیت نانو و رفتار قطعه کار در حین فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که در قسمتی از شمش که در سمت زاویه کانال قرار دارد موارد ریز ساختار با کیفیت بهتری شکل گرفته است. همچنین بررسی تاثیر پارامترهای هندسی قالب نشان داد که زاویه کانال تاثیر زیادی برروی کرنش پلاستیک موثر و نیروی شکل‌دهی دارد و با افزایش زاویه کانال کرنش پلاستیک موثر و نیروی شکل‌دهی کاهش پیدا می‌کند ولی زاویه گوشه قالب تاثیر چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات