تئوری بازی در تشخیص هرزنامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

عل.م پایه، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان.

چکیده

امروزه در بسیاری از سیستم هایی که عمل طبقه بندی بر روی آن صورت می پذیرد، رقیب تغییراتی را بروی داده ها، به منظور کاهش دقت کلاسه بندی کننده انجام می دهند. مهمترین مثال از این نوع، تشخیص هرزنامه الکترونیکی می باشد. اسپمرها بطور معمول برروی هرزنامه ها تغییراتی را صورت می دهند تا فیلتر، آنها را بصورت نامه های درست تشخیص دهد. در این مقاله رفتار بین رقیب (اسپمرها) و فیلتر هرزنامه (کلاسه بندی کننده) بعنوان دو بازیکن، برای بازی پی در پی بررسی می گردد. در این روش فیلترها با یادگیری رفتار رقیب به وجود هرزنامه پی می برند، رقیب نیز با یادگیری پارامترهای فیلتر به فریب کلاسه بندی کننده می اندیشد. همچنین به کمک الگوریتم استراتژی تکاملی نقطه تعادل بازی را محاسبه می نماییم. نتایج آزمایشات موید این مطلب است که روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای دیگر تشخیص هرزنامه به مراتب دقیق تر وکارآمدتر می باشد

کلیدواژه‌ها