مدلسازی انرژی ساختمان اداری در شهر گرمسار با نرم‌افزار دیزاین بیلدر و بررسی تاثیر راهکارهای مختلف در بهینه سازی انرژی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کشورها قابل ‌توجه است و به همین دلیل، در چند دهه اخیر، در اکثر کشورهای صنعتی، اقدامات اساسی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، با استفاده از ابزارهای مختلف ازجمله تدوین مقررات و ضوابط، صورت گرفته است. در این تحقیق با بکار گیری انواع مصالحی که در جداره‌های ساختمان‌های شهر گرمسار استفاده می‌گردد، به تحلیل بار سرمایش و گرمایش ساختمان پرداخته گردید. همچنین مقایسه ضریب انتقال حرارت هر یک از مصالح استفاده‌شده بر روی دیوارهای خارجی ساختمان مدل‌سازی شده و ساختمان با مصالح پایه با توجه به شرایط اقلیمی شهر گرمسار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. درنهایت تاثیر راهکارهای مختلف در بار حرارتی ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات