تاثیر انبساط طولیBall Screw در محورهای خطی، بر حرکت محورهای چرخشی و درستی هندسی قطعه کار در ماشینهای فرز CNC پنج محور با کله گی چرخشی و آپشن RTCP فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- ساخت وتولید، وزارت آموزش وپرورش، تهران

چکیده

در هنگام ماشینکاری بخشی از حرارت ایجاد شده بر اثر عمل کنش لبه های برنده ابزار نسبت به قطعه کار که به ماشین منتقل می شود و علاوه بر آن، اصطکاک ایجاد شده در حرکت مداوم Ball Screwها در داخل Nut که بر اثر جابجا شدن محورهای ماشین بوجود می آید، باعث انبساط ابعادیBall Screw خواهد شد. به دلیل طویل بودن و نسبت طول به قطر زیاد، انبساط ایجاد شده در راستای طول Ball Screw حایز اهمیت خواهد بود. زیرا در پی هرحرکت اعمال شده در برنامهNC، با توجه به اختلاف اندازه میان خط قبلی برنامه تا خط کنونی، علاوه بر جابجایی اصلی یک جابجایی اضافی نیز به خاطر انبساط Ball Screw، انجام می پذیرد. در ماشینهای CNC پنج محور، علاوه بر تاثیر مستقیم انبساط طولیBall Screw محورهای خطی بر درستی هندسی قطعه کار، تاثیر غیر مستقیمی نیز وجود دارد که با توجه به آپشن RTCP(چرخش ابزار حول نقطه مرکزی اش)، برای جابجایی محورهای چرخشی نمایان می گردد. در RTCP فعال، مرکز ابزار در فضا ثابت وبجای آن، مرکز محورهای چرخشی متحرک می باشند. در این حالت برای جبران جابجایی های ابزار، در اثر حرکت محورهای چرخشی، محورهای خطی جابجا خواهند شد. در این مقاله تاثیر مستقیم وغیر مستقیم انبساط طولی Ball Screw ها بر روی درستی هندسی قطعه کار با استفاده از روابط تحلیلی-ریاضی مورد بررسی قرار گرفته واز نتایج آن می توان برای کنترل تطبیقی با موضوعیت عنوان مقاله در ماشینهای CNC پنج محور بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات