تاثیر تغییر پارامترهای عمق بار، قطر ابزار و نرخ پیشروی در فرآیند فرزکاری 4 محورۀ پره توربین بر روی زبری و شکل بافت سطح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- ساخت تولید، دپارتمان ابزارهای برشی، شرکت کاوش آزمون

3 کارشناسی مهندسی مکانیک- ساخت تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

همواره در فرآیند تولید پره های توربین سعی شده از عملیات ثانویه ای همچون پرداختکاری که در قبال افزایش کیفیت سطح از درستی هندسی سطح می کاهد کمتر استفاده شود. بر این اساس در مقاله حاضر، بهبود زبری و شکل بافت سطح پره توربین مستقیما با استفاده از بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای متغیر این تحقیق قطر ابزار، عمق بار ونرخ پیشروی بوده اند. کار آزمایشی با استفاده از ماشین فرز CNC4 محور بر روی پره توربین آلومینیومی انجام گرفته است.طراحی آزمایشات به صورت فول فاکتوریل بوده وتمامی جایگشت های سطح های پارامترهای متغیر به اجرا در آمده است.زیری سطح مناطق ماشینکاری شده با استفاده از زبری سنج وشکل بافت سطح آنها با بهره گیری از میکروسکوپ استریو مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت با مقایسه داده های بدست آمده بهترین حالت معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات