شبیه سازی عددی جذب انرژی ضربه گیرهای دولوله ای استوانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد سمنان

2 مدیر پژوهش، عضو هیات علمی

چکیده

هدف از این مقاله، به منظور مشخص شدن ضربه پذیری این نوع جاذب های جدارنازک دولوله‌ای به عنوان سیستم جذب انرژی می‌باشد. این مدل های دولوله‌ای بعد از اعمال نیرو در داخل همدیگر فرو می‌روند. بنابراین، جهت دستیابی به این هدف تأثیر قطرهای مختلف لوله رینگ دار و لوله ساده، ضخامت لوله رینگ دار و لوله ساده همگی با اعمال اثر فوم بر روی معیار‌های ضربه پذیری لوله های دوتایی بررسی می‌شوند. لذا، با استفاده از شبیه سازی عددی توسط نرم افزار آباکوس به بررسی پارامترهای ضربه پذیری شامل جذب انرژی ویژه و راندمان نیروی لهیدگی بعنوان اهداف آزمایش می‌پردازیم. این نوع سیستم جاذب انرژی می‌تواند در صنایع هوایی، کشتی سازی، خودروسازی، صنایع ریلی و آسانسورها جهت جذب انرژی ضربه استفاده شود. در انتها پارامتر‌های هندسی مناسب و بهترین نمونه ها از لحاظ معیارهای در نظر گرفته شده با توجه به اهداف طراحی، معرفی می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات