بررسی ضربه پذیری لوله های استوانه‌ای شیاردار تحت بارگذاری دینامیکی به عنوان جاذب انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

در این مقاله، ضربه پذیری لوله‌های استوانه‌ای جدارنازک شیاردار با استفاده از شبیه سازی عددی در نرم افزار ال. اس. داینا 1 تحت بارگذاری دینامیکی بررسی می شود. برای این منظور، شیارهای داخلی و خارجی با فاصله یکسان بر روی لوله استوانه‌ای ایجاد شده تا تغییر شکل پلاستیک از محل شیار شکل گرفته و چین‌هایی به صورت متقارن بوجود آید. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر شیار بر جذب انرژی، نیروی بیشینه لهیدگی و راندمان نیروی لهیدگی می‌باشد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی نشان می‌دهد که با افزایش تعداد شیار تغییر محسوسی در نحوه چین خوردگی نمونه ها مشاهده نمی‌شود. همچنین، با افزایش تعداد شیار جذب انرژی و نیروی ماکزیمم لهیدگی کاهش یافته و نوسانات منحنی نیرو-جابجایی به صورت یکنواخت تر ایجاد می‌شود. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، صنایع ریلی، هوافضا و آسانسور جهت جذب انرژی ضربه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات