بررسی ضربه پذیری لوله های مخروط شیاردار تحت بارگذاری دینامیکی به عنوان جاذب انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 کارشناس

2 استادیار ،گروه مهندسی مکانیک، ,واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله، ضربه پذیری لوله‌های مخروطی جدارنازک شیاردار با استفاده از شبیه سازی عددی در نرم افزار LS-DYNA تحت بارگذاری دینامیکی بررسی می شود. برای این منظور، شیارهای داخلی و خارجی با فاصله یکسان بر روی لوله مخروطی ایجاد شده تا تغییر شکل پلاستیک از محل شیار شکل گرفته و چین‌هایی به صورت متقارن بوجود آید. هدف از این مطالعه، بررسی تعداد شیار و عمق شیار در جذب انرژی، نیروی بیشینه لهیدگی و راندمان نیروی لهیدگی می‌باشد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی نشان می‌دهد که با افزایش تعداد شیار تغییر محسوسی در نحوه چین خوردگی نمونه ها مشاهده نمی‌شود. همچنین، با افزایش تعداد شیار جذب انرژی و نیروی ماکزیمم لهیدگی کاهش یافته و نوسانات منحنی نیرو-جابجایی به صورت یکنواخت تر ایجاد می‌شود. علاوه بر این، کاهش عمق شیار منجر به بهبود مشخصات ضربه پذیری لوله مخروط شیاردار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات