آنالیز ترمودینامیکی موتور استرلینگ نوع بتا و بهینه سازی بخش پیستون توان جهت افزایش راندمان و توان خروجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، گروه مهندسی مکانیک واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

2 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

هدف از این مقاله، توسعه یک مدل مناسب ترمودینامیکی برای موتور استرلینگ نوع بتا با تغییر شکل در پیستون توان جهت افزایش راندمان و توان خروجی lمی باشد. برای این منظور مدل سازی ترمودینامیکی در دو بخش انجام می پذیرد، در بخش اول مدلسازی ایزوترمال صورت گرفته و پس از آن با استفاده از نتایج این بخش مدلسازی عددی برای مدل هندسی به روش آدیاباتیک صورت می پذیرد. در واقع نتایج بدست آمده از بخش اول ( مدل سازی ایزوترمال)، بعنوان مقادیر اولیه بخش دوم ( مدل سازی آدیاباتیک )، استفاده می شود. مدل سازی با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده و با تغییر در اندازه قطر پیستون، میزان حرارت ورودی، حرارت خروجی و نیز راندمان موتور مقایسه گردیده و در نهایت نتایج بدست آمده با مقادیر منتشر شده، مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات