محاسبه انرژی کازمیر برای میدان اسکالر روی یک سطح کروی S^3

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - عضو هیات علمی

چکیده

در این مقاله انرژی کازمیر مربوط به میدان اسکالر جرم دار و بدون جرم روی یک سطح کروی با توپولوژی S^3 و با استفاده از روش منظم سازی کم کردن جعبه ها محاسبه شده است. این انرژی در دیگر مقالات گذشته با کم کردن انرژی نقطه صفرِ فضای مینکوفسکی از انرژی نقطه صفر فضای مورد نظر محاسبه شده است اما در این مقاله انرژی دو ساختار مشابه با یکدیگر مقایسه و در نهایت از هم کم خواهند شد. در واقع آنچه در این مقاله بر آن تاکید گردیده است استفاده از روش منظم سازی جعبه ها در انجام محاسبات کازمیر است. این روش بصورت خودبخودی منجر به حذف واگرایی های موجود در فرایند محاسبات خواهد شد. مقایسه پاسخهای بدست آمده در این مقاله با آنچه در گذشته بدست آمده است نشان می دهد که سازگاری مناسب و منطقی بین جوابها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات