مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تحلیل اکسرژی در بخش های مختلف انرژی

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

محدودیت روزافزون منابع انرژی جهان، بعضی ممالک را بر آن داشته است سیاست‌های مربوط به انرژی را ارزیابی کرده و روش‌هایی را برای جلوگیری از اتلاف انرژی به‌کارگیرند. در کشورهای در حال توسعه نیز وسایل کم‌مصرف و تکنیک‌های جدید برای بهره‌برداری بهتر از منابع محدود انرژی موردتوجه قرارگرفته است. قانون اول ترمودینامیک فقط پایستاری انرژی در هر فرآیند را بیان می‌کند و حرف دیگری ندارد. ولی قانون دوم باکیفیت انرژی و به‌خصوص، با افت کیفیت انرژی در هر فرآیند، با تولید انتروپی و فرصت‌های ازدست‌رفته برای انجام کار، سروکار دارد و امکان بهبود کیفیت را فراهم می‌آورد. قانون دوم ترمودینامیک وسیله باارزشی برای بهینه‌سازی سیستم‌های پیچیده ترمودینامیکی است. جهت بررسی قابلیت تبدیل به کار پارامتری به نام اکسرژی تعریف می‌شود. اکسرژی بیشینه یا کمینه انتروپی کار مفید قابل حصول از سیستمی است که در فرآیندی از حالتی به حالت دیگر می‌رسد.در این تحقیق تلاش بر بررسی پژوهش های پیشین در زمینه بهینه سازی سکتورهای مختلف انرژی است و مطالعات پیشین بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات