مطالعه تحلیلی اثر تبخیر ذرات سوختی بر احتراق ابر ذرات ارگانیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

زیست توده دارای فرآیند احتراق پیچیده ای است که شامل متغییر های فراوانی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر میزان انتشار آلاینده ها و راندمان احتراق تاثیر می‌گذارند. در این مقاله تلاش بر آن بوده است تا اثر پدیده تبخیر ذرات سوختی بر احتراق ابر ذرات ارگانیک به صورت تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد. فرض شده است که ذرات ارگانیک بطور یکنواخت پخش شده‌اند و به دلیل گرادیان دمایی تحت اثر نیروی ترموفورتیک قرار می‌گیرند. در این کار از مدلی یک بعدی برای ارزیابی ویژگی‌های شعله استفاده شده است. جهت ساده‌سازیِ مدل، ساختار پیشانی شعله به سه ناحیه تقسیم شده است: ناحیه پیش گرم، ناحیه تبخیر و ناحیه شعله. نهایتا یک روش استاندارد حدی به منظور حل معادلات حاکم به کار گرفته شده است؛ در انتها با استفاده از معادلات حاکم بر فیزیک مسئله و همچنین معادلات بقا، مشخصه های احتراقی مربوطه حاصل شده است و نتایج حاصل از این مدل‌سازی با داده‌های تجربی منتشر شده نیز مقایسه و توافق خوبی میان آنها بدست آمده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات