منظم سازی کم کردن جعبه ها در محاسبه انرژی کازمیر برای میدان اسکالر با شرط مرزی پادنوسانی در یک بعد فضایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - عضو هیات علمی

چکیده

در این مقاله انرژی کازمیر مربوط به میدان اسکالر جرم دار بین دو نقطه در یک بعد فضایی با شرط مرزی پادنوسانی با استفاده از روش منظم سازی کم کردن جعبه ها محاسبه شده است. منظور از شرط مرزی پادنوسانی این است که میدان اسکالر روی یک حلقه با دو یا چند دور چرخش به مقدار اولیه خود برمی‌گردد. آنچه که در مقالات دیگر در این خصوص نوشته شده است محاسبه این انرژی با کم کردن انرژی نقطه صفرِ فضای مینکوفسکی از انرژی نقطه صفر با در نظر گرفتن شرط مرزی است که خود دارای ابهاماتی است اما پاسخ بدست آمده در این مساله بدون استفاده از تمدید تحلیلی بوده و در نتیجه عاری از هرگونه ابهام و یا پیچیدگی خاصی است و ضمنا پاسخ بدست آمده با آنچه در دیگر مقالات گذشته در این خصوص آمده است سازگاری دارد. معمولاً روش کم کردن جعبه ها در محاسبه انرژی کازمیر برای مرتبه صفر با آنچه از روشهای دیگر بدست آمده است سازگاری دارد اما در بعضی موارد همچون مرتبه اول تصحیح تابشی انرژی کازمیر در دو بعد فضایی مشاهده شده است که این روش دست برتر را داشته و این امر خود برتری این روش از منظم سازی نسبت به دیگر روشها نشان می‌دهد. در پایان در این مقاله با ترسیم و نمایش رابطه انرژی کازمیر بدست آمده و بررسی شرایط حدی در خصوص سازگاری مناسب و منطقی بین جوابهای بدست آمده در این مقاله در مقایسه با آنچه در کتب و مقالات گذشته بدست آمده بود، بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات