کاربرد انرژی های نو در تهویه مطبوع و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

کارشناس تعمیرات شرکت مپنا

چکیده

چکیده
در این مقاله به بررسی فرصت های استفاده از منابع غنی انرژی های تجدیدپذیر و پتانسیل موجود در ایران پرداخته شده است. انرژی از موارد ضروری برای توسعة اقتصادی، اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی است و وجود انرژی مستمر، پایدار و اقتصادی لازمة هرگونه توسعه و رشد اقتصادی می باشد. ایران از منابع قابل توجه طبیعی برای مدرنیزه کردن عرضه انرژی و انتقال به یک سیستم پایدار انرژی برخوردار است. فرصت های بی شمار در رابطه با استفاده از منابع غنی انرژی های تجدیدپذیر نظیر شرایط مناسب برای بکارگیری انرژی باد، انرژی زمین گرمایی، توسعه نیروی برق آبی و زمینه ایده آل برای استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی وجود دارد که نه تنها کاهش استفاده از منابع محدود انرژی فسیلی را دربر دارد بلکه از اثرات زیان بار گازهای گلخانه ای نیز می کاهد. همچنین دراین تحقیق کاربرد انرژی های تجدیدپذیر و بر اساس مطالعه موردی در خصوص انرژی حرارتی خورشیدی و کاربرد آن در تهویه مطبوع به منظور کاهش استفاده از انرژی های فسیلی و اثر گلخانه ای مورد توجه قرار گرفته است. از نتایج این تحقیق می توان به همسویی توسعه منابع انرژی های نو با توسعه اقتصادی ایران از طریق صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد فرصت های شغلی جدید اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات